Prawo

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

oferuje

szkolenia stacjonarne i on-line,

obejmujące praktyczne aspekty m. in. 

prawa pracy, prawa przewozowego, prawa cywilnego,  prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Tematyka i czas trwania szkoleń dostosowywane są do potrzeb zainteresowanych. Istnieje możliwość przygotowania kursu o tematyce zaproponowanej przez klienta.

Sprawy organizacyjne i finansowe uzgadniane są indywidualnie.

 

Prowadzący szkolenia

Adwokat Maciej Marczak – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: prawo stacjonarne. Wielokrotnie nagradzany stypendiami za wyniki w nauce, dwukrotnie wyróżniony listem gratulacyjnym Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Wydziale Prawa UniversiteitGent w Belgii. Od 2014 roku prowadzi praktykę adwokacką w kancelariach w Łodzi oraz w Zduńskiej Woli, zajmując się szerokim spektrum zagadnień prawnych (prawo cywilne, w tym prawo pracy, prawo karne oraz administracyjne). Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Przykładowa tematyka szkoleń*

 

Nazwa szkolenia (kursu/ warsztatu szkoleniowego)  

Sugerowana liczba godzin**

Prawo autorskie i prawa pokrewne - kompendium

16

Prawo pracy - kompendium dla przedsiębiorcy

16

Umowy cywilne w praktyce przedsiębiorcy

16

Postępowanie administracyjne - kompendium

16

Prawo budowlane - realizacja procesu inwestycyjnego

16

Windykacja długów - postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w praktyce

8

Drogowy transport rzeczy - kompendium

16

Spółki prawa handlowego - zasady zakładania i funkcjonowania

16

* ) istnieje możliwość przygotowania kursu o tematyce zaproponowanej przez klienta **) ilość godzin zależy od potrzeb klienta

Przykładowe programy szkoleń    

Prawo pracy w praktyce

 

Kategoria szkolenia – zamknięte/ otwarte

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania prawa pracy w ramach bieżącej działalności firmy. Szkolenie kierowane jest do właścicieli firm, menedżerów, pracowników działów kadr oraz innych osób zajmujących się na co dzień zarządzaniem pracownikami. Oprócz omówienia istotnych przepisów prawa pracy, nacisk w ramach szkolenia kładziony jest na analizę przypadku (casestudy) oraz budowanie umiejętności samodzielnego tworzenia, niezbędnych w działalności firmy, dokumentów (umowa o pracę, wypowiedzenie itd.). Program szkolenia może być zmodyfikowany pod kątem szczególnych potrzeb klienta, w tym - istnieje możliwość poświęcenia szkolenia w całości wybranemu przez klienta zagadnieniu (np. nawiązanie i ustanie stosunku pracy; obowiązki pracodawcy w zakresie BHP).

Ramowy program szkolenia

 1. Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
 3. Stosunek pracy, jego nawiązanie i ustanie.
 4. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
 5. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 6. Czas pracy.
 7. Urlopy pracownicze.
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 9. Zatrudnianie młodocianych.
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 11. Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu z wyszczególnieniem tematyki zajęć.  

RODO - ochrona danych osobowych w firmie

Kategoria szkolenia – zamknięte/ otwarte

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO). Szkolenie kierowane jest do właścicieli firm, menedżerów ale również i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Oprócz omówienia istotnych przepisów prawa, nacisk w ramach szkolenia kładziony jest na analizę przypadku (casestudy) oraz budowanie umiejętności samodzielnego tworzenia, niezbędnych z punktu widzenia wymagań RODO, dokumentów. Program szkolenia może być zmodyfikowany pod kątem szczególnych potrzeb klienta.

Ramowy program szkolenia:

 1. Czym jest RODO?
 2. Przedmiot, cele i zakres stosowania RODO.
 3. Dane osobowe, administrator i inne podstawowe pojęcia na gruncie RODO.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
 6. Ogólne obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje.
 9. Zagadnienia praktyczne:
 • rejestr czynności przetwarzania;
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania (podmiot przetwarzający);
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 • realizacja obowiązku informacyjnego;
 • inspektor ochrony danych;
 • "fizyczne" zabezpieczenia w ramach ochrony danych osobowych;
 • naruszenie ochrony danych osobowych.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu z wyszczególnieniem tematyki zajęć.      

Polecamy szkolenie:

"Wdrożenie RODO w firmie - najważniejsze praktyczne aspekty nowego prawa ochrony danych osobowych"

Przedmiotem szkolenia jest praktyczna strona regulacji RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Regulacja weszła w życie 25 maja 2018 roku i niesie istotne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych.

Przygotuj się na RODO z naszą pomocą!